Herba Bele imele – antikancerski efekat? (Biljke u onkologiji)

Herba bele imele – Viscum album

Bela imela je poluparazitska biljka, za čiji ekstrakt je pokazano da uništava ćelije kancera in vitro i da stimuliše imunski sistem in vitro i in vivo. Hemijski sastav ekstrakta zavisi od vrste drveta na kom imela parazitira. Priprema se kao vodeni ili vodenoalkoholni ekstrakt, a može biti fermentisan.

Pokazano je da ekstrakt bele imele stimuliše povećanje broja i aktivnost različitih tipova belih krvnih zrnaca, a dovodi i do oslobađanja interleukina-1, interleukina-6 i TNF-alfa. Ekstrakti bele imele su u pretkliničkim ispitivanjima pokazali i druge efekte, kao što je npr. inhibicija angiogeneze (formiranje novih krvnih sudova). Dozvoljeni su samo za klinička ispitivanja (prema Food and Drug Administration) i uglavnom se primenjuju supkutano.

Aktivni principi – viskotoksini, polisaharidi i lecitini

Tri vrste aktivnih principa: viskotoksini, polisaharidi i leciniti su odgovorni za pokazani antikancerski efekat. Viskotoksini su mali proteini koji pokazuju citotoksični i imunostimulirajući efekat. Lecitini predstavljaju kompleks molekula sastavljen od proteina i ugljenih hidrata koji vezujući se za ćeliju indukuju biohemijske promene u njoj.

Postoji 4 različita lecitina od kojih je ML-1 najznačajniji i on je najverovatnije odgovoran za većinu bioloških efekata. Jedna od aktivnih supstanci dobijena tehnologijama rekombinantne DNK iz bakterije Escherichia coli je rViscumin (ML-1), ispitivana u prvoj fazi kliničkih ispitivanja. U laboratorijskim studijama, alfa lanac ML-1 je kuplovan sa monoklonskim antitelima tako da proizvede imunotoksine koji su citotoksični.

Ispitivanja i stavovi EMA

Imela je jedna od najšire ispitivanih biljaka u komplementarnoj i alternativnoj medicini za terapiju kancera, u velikom broju kliničkih studija. Iako je pokazala uticaj na poboljšanje preživljavanja, kvaliteta života i stimulaciju imunskog sistema, manji i veći problemi pri dizajnu studija su izazvali sumnju u njihovu verodostojnost (uključivanje malog broja pacijenata, neadekvatna dokumentacija doziranja ekstrakta, studija nije bila slepa i randomizovana, nedostatak adekvatne kontrolne grupe).

"Zbog toga trenutni stav Evropske agencije za lekove (EMA/HMPC) je da za drogu (Visci herba) neće biti pripremljena monografija, tj. ne odobrava se njena upotreba ni za izradu biljnih ni za izradu tradicionalnih biljnih lekova jer efikasnost i bezbednost u terapiji kancera nije potvrđena."

Literatura:

PDQ Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board. Mistletoe Extracts (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute(US);2002-.2017 Nov 6. PMID: 26389489