Kancerski bol i primena lekova u njegovom otklanjanju (Lekovi u onkologiji)

Bol je najčešći i simptom koji se najteže podnosi kod bolesnika sa uznapredovalim malignim oboljenjem. Osloboditi pacijenta od bola je osnova terapije i palijativne nege. Ovo je potrebno postići uz izbegavanje neželjenih efekata terapije bola, a terapija kancerskog bola treba da bude dostupna svima kojima je potrebna.

Doživljaj intenziteta bola je najznačajnija klinička dimenzija doživljavanja bola i iz tih razloga se razvijaju jednodimenzionalna (vizuelno analogna, verbalna, numerička skala) i višedimenzionalna oruđa za procenu jačine bola. Terapija bola sprovodi se postepenim uvođenjem slabijih, a potom jačih analgetika i u tu svrhu se koriste “analgetske stepenice”.  Nivo “stepenica” jedan odgovara blagom bolu i preporučuje primenu neopioida i dodatnu terapiju, dok nivo dva, umeren i blag bol, preporučuje primenu slabih opioida uz primenu neopioida i adjuvantnu terapiju. Najviši nivo, nivo tri, preporučuje jake opioide za umeren i jak bol uz terapiju neopioidima i dodatnu terapiju. U pojedinim slučajevima postepen pristup ima i nedostataka jer treba dosta vremena da se intenzitet bola smanji, odnosno da se dođe do odgovarajuće terapije, u tom slučaju se vrlo brzo počinje sa primenom jakih opioida. Kao adekvatna terapija smatra se ona kojom se potpuno eliminiše bol i kada on postane blag, odnosno kada se prema numeričkoj skali smanji za 70% od početne vrednosti.

Dakle, u lečenju kancerskog bola primenjuju se tri grupe lekova:

1.       Neopioidni analgetici (NSAIL, paracetamol, aspirin)
2.       Opioidi
                o    slabi (kodein, oksikodon, tramadol)
                o    jaki (morfin, hidromorfon, oksikodon, fentanil)
3.       Adjuvantni analgetici (koanalgetici)
                o    višenamenski (antidepresivi, kortikosteroidi, neuroleptici…) - koriste se kod raznih bolnih sindroma
                o    specifični - za neuropatski bol, za koštani bol, za bol kod crevne opstrukcije.

Literatura:

http://www.onk.ns.ac.rs/pdf/MZRS-VodicZaDijagnostikovanjeiLecenjeHronicnogBolaMaligneEtiologije.pdf

 Autor: Darija Sazdanić