Terapija mučnine i povraćanja kod onkoloških pacijenata (Lekovi u onkologiji)

Povraćanje (emezis) je oralno izbacivanje sadržaja iz gornjeg GIT-a, i rezultat je kontrakcije želuca i abdominalne zidne muskulature. Povraćanju često prethodi mučnina (nauzeja), koja se definiše kao subjektivni osećaj nagona na povraćanje. Povraćanje izaziva nadražaj hemioreceptorne okidačke („ trigger“) zone smeštene na dnu  4. moždane komore u arei postermi, kao i aktivacija centra u produženoj moždini.  Lekovi često uzrokuju povraćanje, delujući na želudac ili na areu posremu.  Antitumorska hemioterapija izaziva povraćanje koje može biti: akutno (u toku nekoliko sati nakon primene leka), odloženo (posle jednog ili više dana) ili preuranjeno (anticipatorno).

Vrste lekova?

U cilju prevencije i suzbijanja  mučnine i povraćanja kod onkoloških pacijenata koriste se antiemetici:

 -Setroni-selektivni antagonisti 5HT3 receptora (ondansetron. granisetron, tropisetron, palonosetron)-su najefikasniji lekovi u lečenju i prevenciji akutnog povraćanja izazvanog zračenjem kao i primenom antikancerskih lekova. Njihovo dejstvo može se pojačati dodavanjem kortikosteroida ili antagonista NK1 receptora.

-Metoklopramid-antagonista dopaminskih i serotoninskih receptora, povećava prag za povraćanje i ubrzava pražnjenje želuca

-Kortikosteroidi ( deksametazon)- u kombinaciji sa drugim lekovima kao što setroni i neurokini

-Benzodiazepini (lorazepam, diazepam)-su korisni u redukciji preuranjene nauzeje i povraćanja

-Neurokini-antagonisti neurokinina-1 (aprepitant, fosaprepitant)- lekovi novije generacije koji se koriste kada hemioterapija ima visok potencijal da izazove mučninu i povraćanja

-Kanabinoidi (nabinol, dronabinol)-se koriste u slučaju kada drugi antiemetici nisu efikasni.

U terapiji se najčešće koriste kombinacije različitih lekova u cilju postizanja što bolje kontrole ovog neželjenog dejstva onkološkog lečenja.

 Načini davanja lekova?

-intravenski, per os i subkutano

Neželjena dejstva?

-zatvor,opstipacija (setroni, neurokini), glavobolja (neurokini), crvenilo kože (setroni, steroidi), nesanica (steroidi), trzanje u mišićima (metoklopramid,obično kod dece i adolescenata)

EMETOGENI RIZIK (grupe)

ANTIEMETICI

Visok

SETRONI+  DEKSAMETAZON+APREPITANT

Srednji

        DEKSAMETAZON  i/ili METOKLOPRAMID                 

Mali

                         Bez rutinske profilakse

Slika1.tabela kombinovane terapije kod akutne mučnine i povraćanja

Efikasna zaštita od mučnine i povraćanja je preduslov za sprovođenje hemioterapije. Dobrom prevencijom čuva se kvalitet života i istovremeno se smanjuje mogućnost odustajanja pacijenata od lečenja hemioterapijom.  Uz odgovarajuću antiemetičku terapiju i pridržavanje saveta u vezi sa ishranom potpuna kontrola povraćanja posle hemioterapije je danas realni cilj za većinu pacijenata. 

Literatura
http://onkonet.rs/suportivna-onkologija.html?fbclid=IwAR3v9LUhDxdWVcmI5B9ldC0CIHnZxo4IoEWUJv1Pgfjd2v24qlOaQu3oiek

Nenad Ugrešić, Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić, Farmakoterapija, Beograd 2016.