Personalizovana terapija- farmakogenomika (Lekovi u onkologiji)

  Farmakogenomika je nauka koja se bavi upotrebom sopstvene genetike pacijenta kako bi se predvideo njegov  odgovor na lekove. Proučavanjem genetskog polimorfizma postavlja se korelacija izmedju genetskog izražavanja i efikasnosti odnosno toksičnosti leka.

  Danas se smatra da bi se ovim pristupom skratilo vreme pronalaženja idealnog leka i doze za pacijenta, što bi moglo da dovede do većeg procenta uspešnosti terapije i preživljavanja. Prilikom terapije, često se dešava da se ne ostvari očekivana efikasnost leka, sto iziskuje povećanje doze ili promenu leka . Neretko se dešava da lek ispolji neočekivana neželjena dejstva. Ovi scenariji nisu povoljni ni za pacijenta ali ni za zdravstveni sistem a opet se čini da se neminovno ponavljaju.

  Prikupljanjem informacija iz ljudskog genoma mogli bi na jednostavan i pouzdan način, doći do odgovora koji lek i u kojoj dozi je najadekvatniji za odredjenog pacijenta. Analizom gena moglo bi se predvideti da li bi, na primer, tamoksifen bio efikasan nakon operacije tumora dojke što jasno oslikava onkološki značaj. Farmakoterapija bi sa metode „isprobavanja i greške“ bila usmerena ka individualizaciji.

  Ovaj metod zahteva neinvazivne i za pacijenta prihvatljive metode uzorkovanja. Bris usne duplje ili mala količina salive bila bi dovoljna da utvrde individualne karaktiristike pacijenta u vidu njegovih metaboličkih enzima, receptora ili  transportera. Prednost je i što su  ove karakteristike konstantne, ne osciliraju tokom vremena.

  Postoje i odredjeni izazovi vezani za farmakogenomiku. Poznato je da su odredjeni geni više proučavani od drugih, pa se zaključuje da je neophodno nastaviti sa istraživanjima kako bi se što prezicnije i efikasnije prevideo polimorfizam gena.

  Jedno od istraživanja je ono koje sprovodi MTB tim (Molecular Tumor Board). Ovaj tim, sačinjen od onkologa, farmaceuta, molekularnih patologa i genetskih savetnika, nakon godinu dana istraživanja, došao je do zakljucka da većina pacijenata koji su primali terapiju prema preporuci MTB tima je poboljšala preživljavanje.

   Smatra se da je farmakogenomika izuzetna prilika da se unapredi farmakoterapija. Ali, napredak u farmaceutskoj praksi dolazi polako i u malim koracima, i često su neophodne godine kako bi se odredjeni novi pristup razvio, pa nam ne ostaje ništa drugo vec da sačekamo i vidimo da li je proučavanje ljudskog genoma dovoljno da stane na put mnogim bolestima koje predstavljaju izazov današnjice.

Literatura :