Imunoterapija karcinoma (Lekovi u onkologiji)

Imunoterapija karcinoma

Cilj imunoteraije je da stimuliše naš imuni sistem da uništava ćelije karcinoma.

Imuni sistem ljudskog organizma je programiran tako da prepoznaje strane ćelije. Te ćelije mogu biti bakterije, virusi, ali i maligne ćelije tumora. Međutim, usled kompleksne regulacije imunog sistema ove ćelije nekad mogu da prođu neopaženo našim imunim ćelijama i na taj način se nakon nastanka razmnožavaju i formiraju maligni tumor i metastaze.

Glavne odbrambene ćelije našeg organizma su T-limfociti, koji imaju brojne receptore eksprimirane na svojoj ćelijskoj membrani i na osnovu njih prepoznaju strane ćelije u organizmu. Pronađeni su izvesni receptori na T-limfocitima koji se nazivaju receptori programirane ćelijske smrti 1 (PD-1). Takođe, pronađeni su i receptori na malignim ćelijama koji se vezuju za ove receptore na T-ćelijama, odnosno njihovi ligandi (PD-L1). Upravo zbog toga što kontrolišu aktivaciju imunog sistema ovi receptori su nazvani „tačke kontrole“ (checkpoints). Kada se povežu PD-1 i PD-L1 naš imuni sistem ostaje „uspavan“ i ne prepoznaje maligne ćelije.

Poslednjih nekoliko godina razvijeni su lekovi koji se vezuju ili na PD-1 receptor ili na PD-L1 receptor i na taj način sprečavaju njihov kontakt. Kada se spreči kontakt ovih receptora naš imuni sistem se budi i uništava maligni tumor. Ovi lekovi se zovu checkpoint inhibitori. Anti-PD1 i anti-PDL1 lekovi su monoklonska anitela koja se daju intra venski na 2 ili 3 nedelje. Poznato je da ovi lekovi kada aktiviraju imuni sistem imaju efekat i nakon prestanka davanja terapije, te samim tim imaju duži odgovor od standardne hemioterapije.Trenutno je u svetu registrovano pet ovakvih lekova.

Osim checkpoint inhibitora i druge vrste imunoterapije za lečenje karcinoma su u razvoju. Kancerske vakcine na sličan način usmeravaju imuni sistem protiv tumorskih ćelija, međutim još uvek nisu standardna terapija. Kod bolesnika sa limfomima i leukemijama koristi se terapija takozvanim preradjenim T-limfocitima: CAR-T. Kod ove terapije se skupljaju T-limfociti bolesnika, van tela „uče“ da prepoznaju maligne ćelije i tako „obučene“ vraćaju se u organizam bolesnika. Na taj način se postižu impresivni rezultati i ova terapija je već standard lečenja u svetu.

Zbog svoje efikasnosti, imunoterapija karcinoma postaje najvažnija terapija u lečenju malignih bolesti, terapija sadašnjosti i budućnosti.

Zahvaljujemo na saradnji doc. dr Lazaru Popoviću sa Instituta za onkologiju Vojvodine

Izvor: http://onkonet.rs/imunoterapija-karcinoma.html