Lekovi koji se koriste u hemioterapiji kancera (Lekovi u onkologiji)

Lekovi koji se koriste u hemioterapiji kancera

Osnovni antikancerski lekovi mogu se podeliti u nekoliko opštih kategorija:

1. Citotoksični lekovi su lekovi koji oštećuju ili ubijaju ćelije i u njih spadaju:

Ø  Alkilirajući agensi i slične supstance – deluju stvaranjem kovalentnih veza sa DNK i tako sprečavaju njenu replikaciju. Primer lekova: azotni plikavci (ciklofosfamid), derivati nitrozoureje (lomustin) i jedinjenja platine (cisplatin).

Ø  Antimetaboliti – blokiraju ili ometaju jedan ili više metaboličkih puteva uključenih u sintezu DNK. Primer lekova: antifolati (metotreksat), analozi pirimidina (fluorouracil) i analozi purina (merkaptopurin, kladribin).

Ø  Citotoksični antibiotici – supstance poreklom iz mikroorganizama koje sprečavaju deobu ćelije sisara. Primer lekova: antraciklini i ostali (mitomicin, daktinomicin)

Ø  Derivati biljaka – većina deluje na funkciju mikrotubula i stvaranje deobnog vretena. Primer lekova: vinka alkaloidi, taksani, kampotecini

2. Hormoni (najvažniji su steroidi) – suprimiraju sekreciju hormona ili antagonizuju delovanje hormona.

3. Monoklonska antitela – različitog mehanizma dejstva, npr. Inhibitori proliferacije ćelija (trastuzumab), inhibitori proliferacije limfocita (alemtuzumab) i oni koji sprečavaju angiogenezu (bevacizumab)

4. Inhibitori protein kinaze – inhibitori protein kinaze (imatinib) I inhibitori pan kinaze (sorafenib)

5. Ostali agensi

Literatura : Rang HP, Dale MM, Ritter JM, et al., editors. Rang and  Dale’s Pharmacology, 7th ed. Philadelphia:Churchill Livingstone, Elsevier; 2012