Tumori kičmene moždine (CNS / Oči)

TUMORI KIČMENE MOŽDINE

Oko 20% tumora CNS-a lokalizovano je u kičmenoj moždini. Oni mogu biti niskog gradusa (spororastući) ili visokog gradusa (brzorastući). Različiti tipovi tumora mozga se mogu razviti u kičmenoj moždini. 
Meningiomi i neurofibromi su najčešći tipovi tumora KM kod odraslih. Oni rastu izvan KM ali vrše pritisak na nju. 
Astrocitomi i ependimomi su najčešći tipovi tumora KM kod dece i oni rastu unutar KM. 

Podela tumora kičmene moždine prema lokalizaciji u odnosu na kičmeni kanal:
 -Intrinzični
      Ependimomi (u ili blizu membrane koja oblaže kičmeni kanal)
      Subependimomi
      Ganglioglimi
      Astrocitomi (tumor nervnog tkiva isprepletan sa tkivom koje podržava kičmu)
      Hemangioblastomi
      Paragangliomi

 -Ekstrinzični - Ne rastu iz kičmene moždine ali urastaju u kičemni kanal i vrše pritisak na kičmenu moždinu.
      Meningiomi
      Švanomi
      Neurofibromi

SPINALNI MENINGEOM
Nastaje iz ćelija omotača kičmene moždine (dura mater) i lokalizovan je u kičmenom kanalu.

Simptomi
     bol  
     slabost
     utrnulost u delu tela ispod mesta tumora. 

Dijagnoza
     MR snimak
 
Meningeom se može u potpunosti odstraniti bez izazivanja dodatnih oštećenja. Ukoliko se na vreme dijagnostikuje, nakon operacije, oporavak je potpun. 
Retka je maligna varijanta ovog tumora.


GLIOM KIČMENE MOŽDINE
Ovi tumori su lokalizovani unutar kičmene moždine. Često su iznad ili ispod njih prisutne ciste u moždini (siringomijelija). 

Simptomi
     bol  
     slabost
     utrnulost u delu tela ispod mesta tumora. 

Dijagnoza
     MR snimak obolelog dela kičme, pri čemu je važno da se isključi da se ne radi o multiploj sklerozi ili različitim formama mijelitisa (upale moždine). 

Astrocitomi imaju veći potencijal ka prožimanju moždine (infiltracija) i zato se neki od ovih tumora ne mogu potpuno odstraniti. Ukoliko nisu infiltrativni i na vreme se dijagnostikuju, nakon operacije, oporavak je potpun. Maligna varijanta ovih tumora je najčešće u formi anaplastičnog astrocitoma Maligne varijante su češće nego kod neurinoma i meningeoma, ali redje od glioma mozga.


TUMORI KIČMENIH PRŠLJENOVA
Ovi tumori mogu zahvatati prednje ili zadnje delove jednog ili više pršljenova i rasti u kičmeni kanal i/ili van njega (paraspinalni tumori). Kada rastu u kičmeni kanal mogu izazvati oštećenja kičmene moždine ili korena nerava na tom nivou. Pored ovog mogu dovoditi do preloma pršljena pa posledično može doći do nestabilnosti i krivljenja kičme.

Postoji veliki broj tumora kičmenih pršljenova koji se dele prema tkivu od koga nastaju:
      hondrom – poreklom od hrskavice
      osteom – poreklom od koštanog tkiva
      angiom tela pršljena – vaskularnog porekla
      fibrom – poreklom od vezivnog tkiva

Maligne varijante ovih tumora se zovu sarkomi.

Dijagnoza
      RTG
      CT 
      MR snimak 

Terapija

Osnovni pristupi lečenju tumora kičmene moždine
   -zavise od tipa tumora, njegove lokalizacije i godina života
   -mogu biti različiti za decu i odrasle

Lečenje kod odraslih
-Kortikosteroidi
U cilju smanjenja otoka oko tumora, olakšanja simptoma i smanjenja trajnog oštećenja kičmene moždine. Uobičajeno se primenjuju i nakon operacije ili radioterapije kako bi se tumor smanjio.

Operacija
Moguće je potpuno ukloniti tumor ukoliko se nalazi na spoljašnjem delu kičmene moždine. Čak i ukoliko zaostane mala količina tumora, uklanjanje većeg dela smanjuje pritisak na KM. Ukoliko zaostane deo tumora moguće je da će biti potrebna dalja terapija. Redovna MRI je neophodna kako bi se pratilo napredovanje zaostale tumorske mase.

Radioterapija
Nakon operacije, ukoliko tumor nije u potpunosti uklonjen ili ukoliko dođe do recidiva.

Hemioterapija
Ukoliko dođe do recidiva.

Neželjeni efekti
Zavise od veličine tumora kada je dijagnostikovan, uspešnosti i broja operacija i dužine trajanja simptoma pre lečenja.
Može doći do obamrlosti u nekim delovima tela, zavisno od lokalizacije tumora, kao i poremećaja kontrole bešike ili creva ili poremećaja seksualne funkcije.

Lečenje kod dece
Kod dece se u kičmenoj moždini najčešće razvijaju sledeći tipovi tumora:
      Gliomi
      Neuroblastomi
      Ewingov sarkom

Operacija je najčešći tretman kod dece. Ukoliko je tumor spororastući to može biti i jedini tretman koji je potreban.
Hemio ili radioterapija nakon operacije su indikovane ukoliko je tumor brzorastući ili ne može biti u potpunosti uklonjen operacijom.
Umesto radioterapije može biti preporučena hemioterapija ukoliko su deca mlađa od 3 godine.

Neželjeni efekti
Mogući su dugotrajni neželjeni efekti u dece nakon tretiranja tumora KM. Što su simptomi kao što su slabost ili paraliza bili ozbiljniji pre terapije to je veća mogućnost da se mogu nastaviti i nakon terapije. Moguće je iskrivljenje kičme ubrzo nakon lečenja ili nekoliko godina kasnije naročito ako je neki od pršljenova morao da bude uklonjen tokom operacije.