Karcinom štitaste žlezde - opšte karakteristike (Endokrini sistem i dojka)

Tkivo tireoidne žlezde okružuje gornji segment traheje, i sačinjeno je od suženja i dva, najčešće asimetrična lobusa. Četiri paratireoidne žlezde se nalaze sa zadnje strane tireoideje. Tokom gutanja, štitasta žlezda odaje utisak da se podiže zajedno sa larinksom, i ovo se najčešće javlja u prisustvu patološkog procesa.

Opšte informacije o karcinomu štitaste žlezde

Postoji četiri glavna tipa karcinoma tireoide.

DIFERENCIRANOST SA ASPEKTA KLINIČKOG MENADŽMENTA:

TIP KARCINOMA

DOBRO DIFERENCIRANI

PAPILARNI

FOLIKULARNI

SLABO DIFERENCIRANI

MEDULARNI

ANAPLASTIČNI

(sitnoćelijski i krupnoćelijski)


Dobro diferencirani se uspesno tretiraju i najčešće su izlečivi, dok su slabo diferencirani ređi, agresivniji, rano metastaziraju i imaju lošiju prognozu.

Mogu se javiti jos neki tipovi kancera u okviru tkiva štitaste žlezde, i tu spadaju limfomi, sarkomi i karcinosarkomi.

Incidenca i mortalitet

Procena broja novih slučajeva i broja umrlih od raka tireoideje u USA u 2017.godini je:

Novi slučajevi obolelih – 56,870

Broj umrlih - 2010

Karcinom štitaste žlezde se češće javlja kod žena nego kod muškaraca i to najčešće između 25. i 65. godine života. Incidenca ovog maligniteta se povećala u poslednjoj deceniji. Najučestaliji oblik je papilarni (60-70% obolelih), zatim folikularni (15%), a medularni I anaplastični su ređi (manje od 10%). Tumor štitaste žlezde se najčešće javlja u obliku takozvanog hladnog čvora. To se detektuje kao palpabilna tireoidea tokom fizikalnog pregleda, i kasnije se utvrđuje scintigrafijom žlezde pomoću radioaktivnog joda – I-131.

Iako se pregledima, laboratorijskim analizama i snimanjem može dati pretpostavka o tome da li je nodus benigni ili maligni, biopsija je ipak jedini način za definitivnu dijagnozu tipa uočene promene i na osnovu tih nalaza se donosi odluka o daljem tretmanu nodusa štitaste žlezde.

Faktori rizika

Izlaganje radijacionoj terapiji u prošlosti/detinjstvu usled nekih benignih stanja glave i vrata (kao što su uvećani timus, tonzile ili akne). Kod ovih pacijenata, maligniteti tireoideje mogu da se jave najranije pet godina od izlaganja radijaciji, i dvadeset i više godina posle. Izlaganje zračenju usled radioaktivnih padavina se takođe povezuje sa povećanim rizikom od oboljevanja od ovog tipa kancera, naročito kod dece.

Ostali faktori rizika su:

- porodična istorija bolesti štitaste žlezde ili sindroma multiple endokrine neoplazije (MEN);

- mutacija RET gena;

- istorija gušavosti;

- ženski pol;

- Azijsko poreklo.

Dijagnostika i procena stadijuma

Sledeći testovi i procedure se mogu koristiti u dijagnostici i proceni stadijuma kancera štitaste žlezde:

- fizikalni pregled i istorija bolesti;

- laringoskopija;

- ispitivanje nivoa hormona u krvi;

- biohemijsko ispitivanje krvi;

- ultrazvuk;

- kompjuterizovana tomografija (CT skener);

- biopsija aspiracijom tankom iglom;

- hirurška ekscizija

Terapija

I – Papilarni i folikularni karcinom štitaste žlezde - opšte karakteristike i terapija

II – Medularni karcinom štitaste žlezde - opšte karakteristike i terapija

III – Anaplastični karcinom štitaste žlezde - opšte karakteristike i terapija

Eksterni linkovi